สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง การใช้เครื่องAED

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง การใช้เครื่องAED ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 16 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (12 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.AED ย่อมาจากอะไร


2. เครื่อง AED คือเครื่องอะไร


3. เครื่อง AED จะมีอยู่ที่ใดบ้าง


4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่อง AED


5. เครื่อง AED จะปล่อยไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไร


6. เหตุใด ขณะเครื่อง AED กำลังจะปล่อยกระแสไฟฟ้า ผู้ช่วยเหลือจึงต้องถอยห่างออก


7. การแปะแผ่น AED ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-8 ปี ที่น้ำไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องแปะอย่างไร


8. การแปะแผ่น AED ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป ต้องแปะอย่างไร


9. การแปะแผ่น AED ผู้ใหญ่สูงอายุ ต้องแปะอย่างไร


10. เครื่อง AED จะไม่ใช้กับคนช่วงอายุใด


11.แผ่นที่มาพร้อมกับเครื่อง AED เรียกว่าแผ่นอะไร


12. ระหว่างการใช้เครื่อง AED นั้นต้องทำสิ่งกับผู้ต้องการความช่วยเหลือด้วย


13. ขณะเครื่อง AED กำลังทำงาน สิ่งใดที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด


14. หลังจากเครื่องปล่อยกระเเสไฟฟ้าแล้ว เครื่องจะเเนะนำให้ทำสิ่งใดตามจังหวะของเครื่องต่อในทันที


15. ในระหว่างใช้เครื่อง AED เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำสิ่งใดเป็นลำดับต่อไป


16. ข้อสำคัญในการใช้เครื่อง AED คืออะไร


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า