สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง นักจักรยาน2ล้อ

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง นักจักรยาน2ล้อ ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (18 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.จักรยานที่ลูกเสือ-เนตรนารีมีใช้อยู่ประจำบ้าน เป็นจักรยานประเภทใด


2. ข้อใดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของจักรยาน 2 ล้อ ทั้งหมด


3.“...เอายางในใส่ตั้งจุ๊บยางในให้ตรงรูที่เจาะไว้ที่กงล้อ เมื่อตรงแล้ว เอาแหวนบังคับใส่แล้วงัดยางนอกให้เข้าที่กับขอบล้ออีกข้างหนึ่ง...” เป็นการซ่อมแซมจักรยาน 2 ล้อ ส่วนใด


4. เมื่อปะรูรั่วที่ยางในเรียบร้อยแล้ว หากจะทดสอบว่ายางในที่ปะแล้ว ยังรั่วอยู่อีกหรือไม่ เราควรทำอย่างไร


5. ข้อปฏิบัติก่อนนำจักรยานออกมาขี่ทุกครั้ง คือข้อใด


6. จากภาพ เป็นสัญลักษณ์ให้ปฏิบัติอย่างไร
picture


7. จากภาพ เป็นสัญลักษณ์ให้ปฏิบัติอย่างไร
picture


8. จากภาพ เป็นสัญลักษณ์ให้ปฏิบัติอย่างไร
picture


9. จากภาพ เป็นสัญลักษณ์ให้ปฏิบัติอย่างไร
picture


10. จากภาพ เป็นสัญลักษณ์ให้ปฏิบัติอย่างไร
picture


11. ภาพนี้เป็นเครื่องหมายอะไร
picture


12. ภาพนี้เป็นเครื่องหมายอะไร
picture


13. ภาพนี้เป็นเครื่องหมายอะไร
picture


14. ภาพนี้เป็นเครื่องหมายอะไร
picture


15. ภาพนี้เป็นเครื่องหมายอะไร
picture


16. แนวปฏิบัติตามกฎจราจร สำหรับการขับขี่จักรยาน ข้อใดถูกต้อง


17. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
picture


18. โคมไฟติดหน้ารถจักรยาน ต้องส่องไปได้ไกลไม่น้อยกว่ากี่เมตร


19. ภาพนี้บนถนน หมายถึงอะไร
picture


20. ภาพนี้บนถนน หมายถึงอะไร
picture


21. ภาพนี้บนถนน หมายถึงอะไร
picture


22. ภาพนี้บนถนน หมายถึงอะไร
picture


23. ภาพนี้บนถนน หมายถึงอะไร
picture


24. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
picture


25. ภาพป้ายบอกเส้นทางนี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใด
picture


26. ข้อใดเป็นป้ายทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอหรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น

picture

picture

picture

picture


27. ข้อใดเป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลขตัวเดียวผ่านพื้นที่สำคัญหลายจังหวัดเชื่อมต่อกันเป็นระยะทางยาว

picture

picture

picture

picture


28. จากภาพ สัญลักษณ์ใดในแผนที่แสดงถึงทางหลวง

picture

picture

picture

picture


29. จากภาพ สัญลักษณ์ใดในแผนที่แสดงถึงทางรถไฟ

picture

picture

picture

picture


30. จากแผนที่ถนน สมมุติว่าลูกเสือ เนตรนารีจะเดินทางจากโรงเรียนบดินทรเดชา 2 ไปสนามบินดอนเมือง จะเดินทางบนเส้นทางใดใกล้ที่สุด
picture


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า