สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ณเกาะบราวน์ซี

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ณเกาะบราวน์ซี ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (24 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสำคัญใด


2. B.P. ได้ทดลองนำเด็กจำนวนกี่คนไปทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี


3. บี.พี.ได้เขียนจดหมายถึงใครในการขออนุญาตนำเด็กมาอยู่ค่ายพักแรมบนเกาะบราวน์ซี


4. B.P. จัดการเช่าเต็นท์สำหรับเป็นที่พักมาจากไหน


5. B.P. ได้ใช้อะไรเป็นที่ปูนอนภายในเต็นท์


6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเด็กจำนวน 20 คนที่ B-P นำมาทดลองในการอยู่ค่ายพักแรม


7. บี.พี.ได้แบ่งเด็กออกเป็นกี่หมู่ๆละ กี่คน


8. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับชื่อหมู่พี่บีพีได้นำมาตั้งในครั้งนั้น


9. หมวกที่ใช้ในการประกอบเครื่องแบบในการทดลองอยู่ค่ายในครั้งนั้นเป็นหมวกประเภทใด


10. ใครไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายหมู่


11. ใครไม่ได้อยู่ในคณะของผู้ใหญ่ที่เดินทางไปร่วมการทดลองในครั้งนั้นด้วย


12. การประชุมรอบกองไฟครั้งแรกของโลกตรงกับวันที่เท่าไร


13. การประชุมรอบกองไฟครั้งแรก สิ่งใดที่ไม่ได้ทำ


14. ในตอนเช้าของทุกๆวันหลังจากทำภารกิจส่วนตัวแล้ว BP ได้กำหนดให้เด็กๆต้องดื่มอะไรก่อนเริ่มกิจกรรม


15. ข้อใดไม่ใช่วิชาที่ใช้สอนลูกเสือในตอนนั้น


16. เหตุที่ ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ คิดทดลองนำเด็กไปฝึกครั้งนี้ เพราะอะไร


17. ในปี ค.ศ. 1908 บี.พี. ได้เขียนหนังสือการลูกเสือสำหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) โดยมีการจัดพิมพ์ทั้งหมดกี่ตอน


18. หนังสือ scouting for Boys ออกจำหน่ายครั้งแรกในวันใด


19. เนื้อหาของหนังสือ scouting for Boys ข้อใดไม่ถูกต้อง


20. กองลูกเสือโดยการนำของ บี.พี. เริ่มตั้งขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกที่ประเทศใด


21. หลังจาก มีการแพร่หลายทั่วเกาะอังกฤษ บี.พี. ได้วางกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายความสามารถของลูกเสือและได้จัดตั้งอะไรต่อ


22. เหตุใดเด็กชายจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่ขึ้นแล้วชักชวนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาเป็นผู้นำหรือผู้กำกับของเขา จนเกิดเป็นกิจกรรมลูกเสือขึ้น เด็กชายเหล่านั้นได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งใด


23. กิจกรรมลูกเสือขยายไปในประเทศเครือจักรภพและประเทศอื่น ๆ ข้อใดไม่ถูกต้อง


24. รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้ประกาศรับรองกิจการลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อไร


25. ในปี ค.ศ. 1919 ข้อใดถูกต้อง


26. ปัจจุบัน “เกาะบราวน์ซี” อยู่ในการดูแลของใคร


27. คติพจน์ที่ท่าน บี.พี. ได้ให้ไว้แก่กิจการลูกเสือคืออะไร


28. การฉลองครบรอบ 100 ปีการลูกเสือโลก ฉลองเมื่อใด


29. โบสถ์เซนต์แมรี บนเกาะบราวน์ซี สร้างขึ้นเมื่อไร


30. ปัจจุบัน วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงการอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรกของลูกเสือบนเกาะบราวน์ซี จึงมีแนวคิด ให้ลูกเสือทุกคนที่เป็นลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน และผู้ที่เคยเป็นลูกเสือ ทำสิ่งใดเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณการเป็นลูกเสือ (เมื่อเป็นแล้ว – ย่อมเป็นลูกเสือเสมอ)


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า