สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. เมื่อพบเห็นผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ต้องทำอย่างไร


2. การปฐมพยาบาลผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ มีกี่กรณี


3. ข้อใดคือการปฐมพยาบาลผู้มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยที่ผู้สำลักนั้นยังมีสติอยู่


4. วิธีการช่วยเหลือผู้มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจด้วยวิธีการ CHOKING ควรทำในตำแหน่งใด


5. วิธีการช่วยเหลือผู้มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจด้วยวิธีการตบหลัง ควรทำในตำแหน่งใด


6. วิธีการช่วยเหลือผู้มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจด้วยวิธีการตบหลัง ควรทำเป็นจำนวนกี่ครั้ง


7. หากพบเห็นผู้มีสิ่งแปลกปลอกอุดกั้นทางเดินหายใจจะสามารถสังเกตได้จากอะไร


8. ให้ผู้มีอาการสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจยืนกางขาออกเล็กน้อย จากนั้นผู้ให้การช่วยเหลือจะยืนอยู่ด้านหลังแล้วสอดขาเข้าไปหนึ่งข้างระหว่างขาของผู้ป่วย จากนั้นใช้มือประสานเป็นกำปั้นกระทุ้งบริเวณกึ่งกลางของหน้าอก 5 ครั้งติดต่อกันเป็นจังหวะ จากข้อความที่กล่าวนี้ตรงกับข้อใด


9. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้มีสิ่งแปลกปลอกอุดกั้นทางเดินหายใจ


10. หากผู้มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอกอุดกั้นทางเดินหายใจ มีรูปร่างอ้วนใหญ่ ควรให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการใดเป็นอันดับแรก


11. มนุษย์ขาดอากาศหายใจได้ไม่เกินกี่นาที


12. วิธีการปฐมพยาบาลเด็กที่มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ควรทำสิ่งใดเป็นลำดับแรก


13. กรณีปฐมพยาบาลเด็กที่มีอาการสำลักสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เมื่อสิ่งแปลกปลอมยังไม่หลุดออกมา ควรให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการใด


14. ในการปฐมพยาบาลเด็กส่วนใดของร่างกายควรจะต้องระวังมากที่สุด


15. ภาวะสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจจะมีโอกาสเกิดได้มากในบุคคลวัยใด


16. หากพบผู้มีอาการสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ เพราะเหตุใดจึงต้องรีบให้การช่วยเหลือในทันที


17. หากช่วยเหลือผู้มีอาการสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรทำอย่างไร


18. หากพบผู้ป่วยหมดสติควรโทรแจ้งที่หมายเลขใด


19. ผู้ให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลที่ดีควรมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดข้อใด


20. ก่อนการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลควรปฏิบัติอย่างไร


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า