สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ ต้องได้คะแนน 50% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 50% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. พื้นที่ส่วนใดของบริเวณบ้านที่เหมาะในการจัดสวนสำหรับคนตาบอด


2. ข้อใดที่จัดเป็นไม้ชนิดยืนต้น


3. ควรใช้ไม้ประเภทใดสำหรับจัดสวนให้คนตาบอด


4. วิธีใดที่จัดว่าเป็นการอนุรักษ์สระน้ำ


5. ข้อใดที่ไม่ใช่การอนุรักษ์น้ำ


6. การขุดสระที่มีรูปแบบที่ถูกต้องมีผลดีทางด้านใด


7. ควรสร้างที่กำบังตนเองเพื่อสังเกตชีวิตสัตว์ที่ตำแหน่งใด


8. ในขณะที่เฝ้าสังเกตดูสัตว์ควรปฏิบัติตนอย่างไร


9. สัตว์ที่ชอบกินดินโป่งได้แก่สัตว์อะไร


10. การบริการของลูกเสือตรงกับกฎข้อใดมากที่สุด


11. กิจกรรมข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการของลูกเสือ


12. วันที่เหมาะสมในการที่ลูกเสือจะออกไปบริการแก่สังคมคือวันใด


13. บริเวณที่ดินที่ถูกทอดทิ้งมีลักษณะอย่างไร


14. ควรปรับปรุงบริเวณที่มีหิน กรวด ทราย ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร


15. ดินที่มีน้ำขังตลอดปีควรปรับปรุงอย่างไร


16. บุหรี่มีสารชนิดใดผสมอยู่มาก


17. สารเสพติดในข้อใดมีสรรพคุณทางการแพทย์สามารถรักษาโรคได้


18. ผู้เสพติดบุหรี่ใหม่ๆ จะมีอาการอย่างไร


19. ดินเสียมีลักษณะอย่างไร


20. อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าดินแห้งทลาย


21. สาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของดินเสีย


22. ตัวการที่สำคัญที่ทำให้น้ำเกิดมลภาวะได้แก่อะไร


23. หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า


24. กรมใดที่ทำหน้าที่อนุรักษ์สัตว์น้ำ


25 สิ่งใดที่ไม่จัดว่าเป็นธรรมชาติ


26. การก่อกองไฟชิดโคนต้นไม้มีผลกระทบต่ออะไร


27. สัตว์ป่าลดลงมาจากสาเหตุใด


28. สาเหตุใดที่จัดว่าเป็นการทำลายพืชอย่างร้ายแรง


29. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด แต่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้คืออะไร


30. สิ่งใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะในการอยู่ค่ายพักแรม


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า