สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง การป้องกันตัวช่วงโควิด-19

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง การป้องกันตัวช่วงโควิด-19 ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (6 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. D-M-H-T-T ตัว D ย่อมาจากอะไร


2. D-M-H-T-T ตัว M ย่อมาจากอะไร


3. D-M-H-T-T ตัว H ย่อมาจากอะไร


4. D-M-H-T-T ตัว T ตัวที่ 1 ย่อมาจากอะไร


5. D-M-H-T-T ตัว T ตัวที่ 2 ย่อมาจากอะไร


6. การล้างมือ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คืออะไร


7. การล้างมือ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 4 คืออะไร


8. การล้างมือ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 5 คืออะไร


9. การล้างมือ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 7 คืออะไร


10. การล้างมือบ่อยๆ หากทำเป็นประจำ จะส่งผลอย่างไร


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า