สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง การทำCPRเด็ก

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง การทำCPRเด็ก ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 75% (15 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 75% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. หากพบผู้ป่วยหมดสติควรโทรแจ้งที่หมายเลขใด


2. เด็กที่ขาดอากาศหายใจหมดสติ ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี มาเกิดจากสาเหตุใด


3. การทำ CPR เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี ข้อใดถูกต้อง


4. การทำ CPR เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี ต้องกดลึกประมานเท่าไร


5. การเป่าปาก เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี ข้อใดถูกต้อง


6. การใช้ 2 นิ้วเชยชายคางเพื่ออะไร


7. การทำ CPR เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี ต้องกดหัวใจกี่ครั้ง


8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกดหัวใจ


9. การทำ CPR เด็กตั้งแต่ 1-8 ปี ตั้งกดลึกเท่าไร


10. การทำ CPR เด็กอายุ 1-9 ปี ข้อใดถูกต้อง


11. การทำ CPR เด็กอายุ 1-9 ปี ต้องกดหัวใจกี่ครั้ง และเป่าปากกี่ครั้ง


12. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ 5 ป.


13. กรณีหากเราไม่เป่าปากร่วมต้องปั๊มกี่ครั้งต่อนาที


14. การปั๊มหัวใจเด็กอายุ 1-9 ปี ใช้ส่วนใดของมึงในการกด


15. การเป่าปาก เด็ก 1-9 ปี ข้อใดถูกต้อง


16. เด็กช่วงอายุ 1-9 ปี ที่ขาดอากาศหายใจหมดสติมักเกิดจากสาเหตุใด


17. วิธีประเมินว่าบุคคลดังกล่าวหมดสติไม่มีลมหายใจ ข้อใดไม่ถูกต้อง


18. การประกาศเพื่ออะไร


19. หากต้องการความช่วยเหลือในขณะทำCPR กรณีที่อยู่คนเดียวควรต้องปฏิบัติอย่างไร


20. เมื่อไหร่ถึงจะทำ CPR


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า