สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ลูกเสือไทยคนแรก

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ลูกเสือไทยคนแรก ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. เสวกตรี นายลิขิตสารสนอง มีอีกชื่อว่าอะไร


2. เสวกตรี นายลิขิตสารสนอง เป็นบุตรของใคร


3. เสวกตรี นายลิขิตสารสนอง เกิดเมื่อปี พ.ศ.ใด


4. เสวกตรี นายลิขิตสารสนอง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนเท่าไร


5. ใครเป็นคนนำตัว “ชัพน์” เข้าถวายเป็นมหาดเล็ก ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


6. หลังจากที่เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กแล้ว ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนใด


7. ในปี พ.ศ. 2454 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก เริ่มที่โรงเรียนใด


8. ใครเป็นผู้นำ นายชัพน์ บุนนาค ซึ่งแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามที่ได้ประกาศใช้ ไปเข้าเฝ้าฯ


9. จากข้อ 8 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ใด


10. คำสาบาลของลูกเสือ ข้อใดผิด


11.“ในหน้าที่ซึ่งข้าได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทลูกเสือของชาติขึ้นมา ข้าขอให้เจ้าเป็นลูกเสือคนแรกของประเทศสยาม” ใครเป็นผู้กล่าว


12. หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมบริบูรณ์แล้ว นายชัพน์ได้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก ในแผนกอะไร


13. นายชัพน์ได้เข้ารับราชการในกรมมหาดเล็ก ได้รับยศอะไร


14. ในปี พ.ศ. 2457 นายชัพน์ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ว่าอะไร


15.เมื่อทดลองวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยและสร้างดุสิตธานีขึ้น นายลิขิตสารสนอง ได้รับเลือกตั้งจากทวยนาครให้เป็นนคราภิบาลของดุสิตธานี คนที่ทำไหร่


16. นายลิขิตสารสนองได้เป็น 1 ใน 3 ผู้เขียนบัตรพระราชทานอะไร


17. พ.ศ. 2470 นายลิขิตสารสนอง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด


18. นายลิขิตสารสนอง ถึงแก่กรรมในปี


19. จากข้อ 18 รวมอายุกี่ปี


20. ลูกเสือคนแรกของประเทศสยามและคนแรกของประเทศเอกราชในทวีปเอเชีย ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ครบกี่ปี


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า