สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี และสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 40 ข้อ ต้องได้คะแนน 60% (24 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 60% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันใด


2. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่


3. จากข้อ 2 เมื่อพระชนมพรรษาเจริญครบเดือน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น


4. ครูที่ถวายพระอักษร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ที่โรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวัง คือ


5. เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษาเศษ ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ


6. สยามมกุฎราชกุมาร องค์แรกของประเทศไทย คือ


7. โรงเรียนสำหรับสตรี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้กราบบังคมทูลถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถในขณะนั้น ทรงตั้ง


8. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต เมื่อ


9. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 6 ใน พระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ


10.“เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพต่างๆ และช่วยกันสร้างความเจริญ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้บ้านเมือง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนใด


11. มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย คือ


12. ธนาคารสยามกัมมาจล ทุนจำกัด ปัจจุบัน คือธนาคารใด


13.“นอกจากจะเป็นประโยชน์ในทางรักษาทรัพย์ของราษฎรแล้ว ยังเป็นหนทางในการสะสมทุนสำรองเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้จัดตั้ง


14. เพื่อเป็นการรวบรวมสถิติ “อันเป็นรายละเอียดแห่งการหมุนเวียนแห่งทรัพย์” ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพาณิชย์ของประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง


15. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ฝึกคนไทยให้รู้จักประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระคลังข้างที่ เข้าร่วมหุ้นจัดตั้งบริษัทใด


16.“ถ้าพลเมืองป่วยไข้ไม่สมประกอบ ต้องนับว่าประเทศนั้นขาดปัจจัยแห่งความสมบูรณ์” จึงจัดสร้างโรงพยาบาล เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ


17. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้ง “กองเสือป่า” เมื่อวันที่


18. จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการจัดตั้งกองเสือป่า คือ


19.“เทศนาเสือป่า” คือ คำสอนเกี่ยวกับเรื่องใด


20.“หากเยาวชนของชาติได้รับการฝึกหัดให้มีวินัย และได้เรียนรู้วิธีสืบข่าวเสียแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากจะมีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของชาติแล้ว ยังจะสามารถนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ด้วย” ทรงยกร่าง “ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ” โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับนี้ไว้เมื่อ


21. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่


22.ทรงริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นแทนวัดประจำรัชกาล ได้แก่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง มุ่งหมายจะให้เป็นโรงเรียนกินนอน สอนชั้นมัธยมศึกษา และทรงควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด “โรงเรียนมหาดเล็กหลวง” ปัจจุบัน คือ


23.“ทรงทดลองการปกครองตนเองในลักษณะการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน ธนาคาร ร้านค้า พลเมืองประกอบอาชีพต่างๆ เป็นการทดลองให้ข้าราชการรู้จักการใช้สิทธิในการปกครองตนเอง ตามวิถีทางประชาธิปไตย” โดยการจัดตั้งเมืองจำลองการปกครองขึ้นที่ใด


24. “เพื่อเป็นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในสังคมที่เริ่มซับซ้อนขึ้นให้เป็นระบบ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดทำสำมะโนประชากร ทำได้สะดวก ทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ในครอบครัว โดยนำหลักกฎหมายแบบตะวันตกมาใช้” จึงโปรดเกล้าฯ ให้ออกกฎหมายใด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2445 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456


25. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ “พุทธศักราช” ในราชการทั่วไป แทน “รัตนโกสินทร์ศก” เมื่อใด


26. ธงชาติสยาม ที่ใช้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีลักษณะใด


27. ก่อนจะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์ ธงชาติสยาม ในปี พ.ศ. 2459 มีลักษณะใด


28. ธงไตรรงค์ ธงชาติไทยในปัจจุบันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสัดส่วน กว้าง ยาว เท่าไร


29. สีขาบ สีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ ตามคติโหราศาสตร์ไทย คือ สีใด


30. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้ต่างๆ สมทบกับเงินที่ราษฎรบริจาคไปจัดซื้อเรือจากประเทศอังกฤษ ได้เรือพิฆาตตอร์ปิโด 1 ลำ พระราชทานนามว่า


31. เขื่อนทดน้ำและส่งน้ำแห่งแรกของประเทศไทย กั้นลำน้ำป่าสัก ที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ


32. ข้อใดคือพระราชนิพนธ์ ประเภทวรรณคดี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


33. ข้อใดคือพระราชนิพนธ์ ประเภทบทละคร ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


34. ข้อใดคือพระราชนิพนธ์ ประเภทปลุกชาติ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


35. อัศวพาหุ เป็นพระนามแฝง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องใด


36. รามจิตติ เป็นพระนามแฝง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องใด


37. สุครีพ เป็นพระนามแฝง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องใด


38. ศรีอยุธยา เป็นพระนามแฝง ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องใด


39. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เมื่อวันที่


40. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้านใดที่สำคัญที่สุด จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า