สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง นักว่ายน้ำ

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง นักว่ายน้ำ ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 20 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (16 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.การแข่งขันการว่ายน้ำระหว่างพระในสำนักวาติกัน ผู้ชนะจะได้รับขนานนามว่าอะไร


2. การแข่งขันว่ายน้ำครั้งแรก ในปี ค.ศ.1873 ได้บรรจุการแข่งขันว่ายน้ำ ไว้กี่ประเภท


3. เรือเอก Matthew Webb ได้ว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษ ด้วยท่าว่ายน้ำแบบใด


4. การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ได้รับการพัฒนามาจากการว่ายน้ำแบบใด


5. การว่ายน้ำแบบใด ที่ถือเป็นท่าว่ายน้ำที่มีความเร็วมากกว่าแบบอื่นๆ


6. ประเทศไทยได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ของสหพันธ์ว่ายน้ำโลก อย่างถูกต้องในปี พ.ศ. อะไร


7. นายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย คนแรกคือใคร


8. การแข่งขันว่ายน้ำครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศใด


9. การว่ายน้ำท่าใดที่ต้องปล่อยตัวในน้ำ


10. ถ้าว่ายน้ำที่พวกสลาฟและพวกสแกนดีเนเวียรู้จักและใช้ว่ายในสมัยแรกเริ่ม คือถ้าได้


11. ข้อใดเป็นขั้นพื้นฐานเริ่มต้นการฝึกว่ายน้ำ


12. การตรวจสอบเทคนิคในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ตำแหน่งของร่างกาย ข้อใดไม่ถูกต้อง


13. หลักสูตร นักว่ายน้ำ ข้อใดไม่ถูกต้อง


14. อุณหภูมิของสระน้ำที่เหมาะสม ควรอยู่ในระดับเท่าไร


15. ในสระว่ายน้ำมาตรฐานควรมีลู่ว่ายน้ำกี่ลู่


16. การว่ายน้ำแบบเดี่ยว ผสมนักว่ายน้ำต้องว่ายน้ำทั้งหมดกี่ท่า


17. ประโยชน์ของการเลี้ยงตัวในน้ำมีอะไรบ้าง


18. การว่ายน้ำเข้าไปช่วยผู้ประสบภัย การมองไปยังผู้ถูกช่วยเหลือ ควรใช้การว่ายน้ำแบบใด ในการเข้าไปหา


19. การพุ่งตัวลงน้ำจากขอบสระน้ำ มีด้วยกันกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง


20. เมื่อลูกเสือว่ายน้ำได้และเก่งดีแล้ว ควรจะได้รู้จักทักษะและวิธีการช่วยชีวิตของผู้อื่น เป็นการสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้อื่นและตัวลูกเสือเอง ตามคำปฏิญาณของลูกเสือที่ว่า “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ลูกเสือจะต้องเรียนรู้การช่วยชีวิต คนที่ตกน้ำอย่างระมัดระวัง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยจะใช้หลักการเรียนรู้ 4 วิธี ข้อใดไม่ใช่หลักการที่กำหนดไว้


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า