สโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ไม้ง่าม

คำชี้แจง
- แบบทดสอบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เรื่อง ไม้ง่าม ได้ที่นี่


- ระบบทดสอบนี้มีข้อสอบ 10 ข้อ ต้องได้คะแนน 80% (8 ข้อ) ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องทุกตัวอักษรก่อนลงทะเบียนเพื่อทำแบบทดสอบ
- เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านแล้วอีเมลของท่านจะไม่สามารถใช้ทำแบบทดสอบนี้ได้อีก
- หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 80% สามารถใช้อีเมลเดิมเข้าทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดครั้ง จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
- หากระบบพบว่าใส่ข้อมูลเท็จ ระบบจะทำระงับ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และ IP ของท่านทันที ท่านจะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้ในครั้งต่อไป

**กรุณาตรวจสอบ ตัวสะกดให้ถูกต้องก่อน เริ่มทำแบบทดสอบ**

1.ไม้ง่าม (Thumb Stick) เป็นอาวุธประจำกายของลูกเสือประเภทใด


2.ในขบวนการลูกเสือสากล ข้อใดเป็นประโยชน์หลักสำหรับลูกเสือในการใช้ไม้ง่าม


3.นอกจากประโยชน์หลักของไม้ง่ามแล้ว ข้อใดเป็นประโยชน์อื่นของไม้ง่าม


4.ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ถูกต้อง


5.ในการเลือกไม้มาทำไม้ง่ามนั้น ข้อใดไม่ถูกต้อง


6.ข้อใดเป็นเหตุผลที่ลูกเสือสากลเรียกไม้ง่ามว่า “Thumb Stick”


7.เส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ง่ามควรมีขนาดเท่าไร


8.ไม้ง่ามที่เหมาะสมกับสรีระของลูกเสือมากที่สุด ควรมีความยาวเท่าไร


9.หากพิจารณาตามคติความเชื่อของลูกเสือสากล ท่านคิดว่าง่ามทั้งสองของไม้ง่ามควรมีความยาวเท่าไร


10.หากท่านเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือลูกเสือวิสามัญ ท่านควรให้คำแนะนำลูกเสือเช่นไร


เมือกด ส่งข้อสอบแล้ว กรุณารอจนกว่าระบบจะแจ้งคะแนนให้ทราบ ห้ามปิด/เปลี่ยนหน้า